Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Olijfolie Manolakis en House of Crete (laatste update 15 mei 2018)
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Olijfolie Manolak en House of Crete .zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
Artikel 2. Privacy
 
2.1 Olijfolie Manolakis en House of Crete respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Olijfolie Manolakis en House of Crete zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
2.2 De door u bestelde en door Olijfolie Manolakis en House of Crete geleverde bestelling zal tot zeven (7) werkdagen na levering worden bewaard. Daarna wordt deze bestelling uit onze gegevens verwijderd.
2.3 Olijfolie Manolakis en House of Crete gebruiken de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het kopen bij Olijfolie Manolakis en House of Crete zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen via info@olijfolie-manolakis.nl
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
2.4 Olijfolie Manolakis en House of Crete verkoprn uw gegevens nooit- Olijfolie Manolakis en House of Crete zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
2.5 Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Olijfolie Manolakis en House of Crete - Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
2.6 Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Olijfolie Manolakis, dan kunt u altijd een e-mail sturen aan info@olijfolie-manolakis.nl Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Voor verdere uitleg en aanpassingen in onze privacy verwijzen we graag naar https://www.houseofcrete.nl/c-2585657/privacy/
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.
3.2 Olijfolie Manolakis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
3.4 Betaling geschiedt online of per overboeking. Uw aanvraag wordt direct na betaling in behandeling genomen.
 
Artikel 4. Levering
 
4.1 Alle producten en diensten van Olijfolie Manolakis worden online geleverd.
4.2 In een normale levering wordt de door u bestelde goederen echter uiterlijk binnen zeven werkdagen geleverd. Na die tijd hebt u recht op teruggave van uw betaling. Bij een spoedorder zult u binnen 48 uur uw betaling retour ontvangen.
 
Artikel 5. Garantie
 
5.1 Olijfolie Manolakis staat garant voor de levering van de goederen. Mocht door Olijfolie Manolakis verstuurde goederen desondanks na levering alsnog fouten bevatten, dan wordt de fout zo snel mogelijk hersteld, uiteraard zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
5.2 De melding van vermiste of verkeerde goederen dient binnen twee (2) werkdagen na aflevering van de bestelling per e-mail of gewone brief bij Olijfolie Manolakis bekend te zijn.
5.3 Olijfolie Manolakis draagt geen verantwoordelijkheid voor onvolkomenheden in bestellingen die te wijten zijn aan het onvolledig dan wel onvoldoende invullen van het bestelformulier op de website.
5,4 U heeft wettelijk het recht om de goederen binnen 14 dagen retour te zenden (zichttermijn) zonder opgaaf van reden. U dient zelf zorg te dragen voor de retourzending en Olijfolie Manolakis zal u het aankoopbedrag en verzendkosten aan u retouneren, zodra de goederen in originele staat en verpakking zijn geretourneerd.Let op: De verzendkosten van de retourzending worden niet vergoed.

 
Artikel 6. Overmacht
 
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Olijfolie Manolakis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per email mee te delen en zulks zonder dat Olijfolie Manolakis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Olijfolie Manolakis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 7. Bestellingen/communicatie
 
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet tussen u en Olijfolie Manolakis is Olijfolie Manolakis niet aansprakelijk, tenzij en/of voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Olijfolie Manolakis.
 
Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
 
8.1 U heeft de verplichting om bij de online levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Verhuisdozen-Winkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Verhuisdozen-Winkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
Artikel 9. Aanbiedingen/overeenkomsten
 
9.1 Alle aanbiedingen van Olijfolie Manolakis.nl zijn vrijblijvend en Olijfolie Manolakis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.
9.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Olijfolie Manolakis. Olijfolie Manolakis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
9.3 Voor acceptatie van uw bestelling dient u een bijbehorend formulier in te vullen. Aan de hand van die gegevens wordt uw bestelling in behandeling genomen.
9.4 Een onvolledig ingevuld formulier wordt naar inzicht Olijfolie Manolakis verwerkt.
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Algemene voorwaarden Olijfolie Manolakis en House of Crete (laatste update 15 mei 2018)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Olijfolie Manolakis en House of Crete .zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Privacy

2.1 Olijfolie Manolakis en House of Crete respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Olijfolie Manolakis en House of Crete zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
2.2 De door u bestelde en door Olijfolie Manolakis en House of Crete geleverde bestelling zal tot zeven (7) werkdagen na levering worden bewaard. Daarna wordt deze bestelling uit onze gegevens verwijderd.
2.3 Olijfolie Manolakis en House of Crete gebruiken de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het kopen bij Olijfolie Manolakis en House of Crete zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen via info@olijfolie-manolakis.nl
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
2.4 Olijfolie Manolakis en House of Crete verkoprn uw gegevens nooit- Olijfolie Manolakis en House of Crete zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
2.5 Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Olijfolie Manolakis en House of Crete - Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
2.6 Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Olijfolie Manolakis, dan kunt u altijd een e-mail sturen aan info@houseofcrete.nl Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Voor verdere uitleg en aanpassingen in onze privacy verwijzen we graag naar https://www.houseofcrete.nl/c-2585657/privacy/

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.
3.2 Olijfolie Manolakis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
3.4 Betaling geschiedt online of per overboeking. Uw aanvraag wordt direct na betaling in behandeling genomen.

Artikel 4. Levering

4.1 Alle producten en diensten van Olijfolie Manolakis worden online geleverd.
4.2 In een normale levering wordt de door u bestelde goederen echter uiterlijk binnen zeven werkdagen geleverd. Na die tijd hebt u recht op teruggave van uw betaling. Bij een spoedorder zult u binnen 48 uur uw betaling retour ontvangen.

Artikel 5. Garantie

5.1 Olijfolie Manolakis staat garant voor de levering van de goederen. Mocht door Olijfolie Manolakis verstuurde goederen desondanks na levering alsnog fouten bevatten, dan wordt de fout zo snel mogelijk hersteld, uiteraard zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
5.2 De melding van vermiste of verkeerde goederen dient binnen twee (2) werkdagen na aflevering van de bestelling per e-mail of gewone brief bij Olijfolie Manolakis bekend te zijn.
5.3 Olijfolie Manolakis draagt geen verantwoordelijkheid voor onvolkomenheden in bestellingen die te wijten zijn aan het onvolledig dan wel onvoldoende invullen van het bestelformulier op de website.
5,4 U heeft wettelijk het recht om de goederen binnen 14 dagen retour te zenden (zichttermijn) zonder opgaaf van reden. U dient zelf zorg te dragen voor de retourzending en Olijfolie Manolakis zal u het aankoopbedrag en verzendkosten aan u retouneren, zodra de goederen in originele staat en verpakking zijn geretourneerd.Let op: De verzendkosten van de retourzending worden niet vergoed.


Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Olijfolie Manolakis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per email mee te delen en zulks zonder dat Olijfolie Manolakis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Olijfolie Manolakis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet tussen u en Olijfolie Manolakis is Olijfolie Manolakis niet aansprakelijk, tenzij en/of voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Olijfolie Manolakis.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij de online levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Verhuisdozen-Winkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Verhuisdozen-Winkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 9. Aanbiedingen/overeenkomsten

9.1 Alle aanbiedingen van Olijfolie Manolakis.nl zijn vrijblijvend en Olijfolie Manolakis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.
9.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Olijfolie Manolakis. Olijfolie Manolakis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
9.3 Voor acceptatie van uw bestelling dient u een bijbehorend formulier in te vullen. Aan de hand van die gegevens wordt uw bestelling in behandeling genomen.
9.4 Een onvolledig ingevuld formulier wordt naar inzicht Olijfolie Manolakis verwerkt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Wat onze klanten zeggen!

Klanten beoordelen House of Crete met een 9.6

                        

Aanbieding

Olijfolie van House of Crete is in Athene bekroond met goud

Superdeal

6 halen 5 betalen 750 ml goud bekroonde olijfolie Manolakis.

van €107,70 voor 89,95 inclusief gratis verzending en gratis 250 ml olijfolie twv €7,95

olijfolie van House of Crete 6 halen slechts 5 betalen inclusief gratis verzending en gratis 250 ml olijfolie twv €7,95

© 2014 - 2024 House of Crete | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel